Charakteristika spravovaného území

Lesní závod Židlochovice je přímo řízená organizační jednotka státního podniku Lesy České republiky, s.p., která spravuje státní lesy v Jihomoravském kraji.  Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa ve správě lesního závodu činí 39 881 ha, včetně bezlesí,  ostatních a jiných pozemků. Katastrální výměra činí 293 986 ha.

V takto rozsáhlém území nacházíme několik typů značně odlišných lesních společenstev podmíněných specifickými stanovištními podmínkami. V nivách dolních toků řek Svratky, Jihlavy, ale především Dyje a Moravy se nacházejí nejrozsáhlejší komplexy lužních lesů v České republice. Příhodné podmínky pro zemědělské využití a značná hustota osídlení krajiny v této části Jihomoravského kraje způsobily, že lesnatost tohoto území je oproti ostatním částem ČR relativně nízká. Lesy se zachovaly především v územích méně vhodných pro intenzivní zemědělskou produkci. Příkladem jsou lužní lesy zaplavované dříve četnými povodněmi, které nalézáme na polesí Soutok, Tvrdonice a na Dyji mezi Novými Mlýny a Břeclaví. Porosty pahorkatin ve vyšších polohách byly často obhospodařované výmladným způsobem a byly později převedeny na les vysoký. Příkladem jsou komplexy lesů v Krumlovském lese, teplomilné doubravy a dubohabřiny na Divácku a v Hustopečské pahorkatině nebo lesy na Pavlovských vrších. Specifický charakter lesů se zastoupením borovice lesní a bubu ceru se nacházení na podkladu vátých písků v Bořím lese mezí Břeclaví a Valticemi jako součást Lednicko-valtického areálu. Větší komplexy listnatých lesů nacházíme i na polesí Hodonín – Hodonínská Doubrava a ve Ždánickém lese (polesí Bílý Vlk a Lovčice) či v přírodním parku Bobrava (polesí Bučín). Specifickým účelovým lesem jsou i četné větrolamy v zemědělské krajině jižní Moravy.

Lesní závod Židlochovice zajišťuje správu státních lesů s využitím především vlastních zaměstnanců a výrobních kapacit, i když část lesnické činnosti je prováděna na základě smluvních vztahů s externími dodavateli. Většina lesnických prací v těžbě, obnově lesa a ochraně lesa je však prováděna přímo lesním závodem.

Velmi výraznou charakteristikou LZ Židlochovice je intenzivní myslivecké hospodaření, které má dlouholetou tradici. Pojem „židlochovická myslivost“ se stal známým pro mnoho lovců jak spárkaté, tak především drobné zvěře nejen u nás, ale i v zahraničí.

Z pohledu organizační struktury je lesní závod Židlochovice od 1.1. 2022 tvořen 11 polesími: Židlochovice, Velký Dvůr, Mikulov, Valtice, Soutok, Tvrdonice, Moravský Krumlov, Bučín, Bílý Vlk, Lovčice a Hodonín. Část dříví je expedována ze dvou manipulačních skladů v Břeclavi a ve Vranovicích nad Svratkou. Lesní závod má i samostatné zemědělské středisko, které obhospodařuje zemědělskou půdu o výměře asi 650 ha. Takto je zajištěna produkce krmiva pro obory a bažantnice lesního závodu.

 

 

Organizační mapa: