Charakteristika spravovaného území

 

Lesní závod Židlochovice je jedním z přímo řízených lesních závodů v rámci podniku Lesy ČR, s.p. a svojí velkou katastrální rozlohou, 167 tis. ha, zahrnuje jižní část Jihomoravského kraje. Lesnatost tohoto území však dosahuje pouze 15 %. Lesy se v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině zachovaly pouze v několika komplexech, na půdách, které nebylo možné zemědělsky využít. Jsou to lesy na vátých píscích mezi Břeclaví a Valticemi, se zastoupením borovice lesní, černé, dubu ceru a akátu. V pahorkatinách Divácka, Mikulovska a Moravskokrumlovska se jedná především o listnatý pařezinový les s převahou dubu letního a zimního s příměsí habru a lípy.

Hospodářsky i rozlohou nejvýznačnějším typem lesa jsou lužní lesy, které se zachovaly v jižní části Dyjsko-svrateckého úvalu a v pásech podél toku řek Moravy, Dyje, Svratky a Jihlavy. Rozlohou 9700 ha se zároveň jedná o 30% všech lužních lesů České republiky. Na obhospodařovaných lesních celcích je LZ Židlochovice držitelem certifikačního osvědčení PEFC.

Průměrná roční teplota 9,1 °C je nejvyšší hodnotou v rámci ČR. Průměrným ročním úhrnem srážek pod 550 mm za rok se řadí oblast LZ Židlochovice mezi oblasti semiaridní. Nejvyšším bodem spravovaného území je vrchol Pavlovských vrchů o nadmořské výšce 550 m. Nejnižší nadmořskou výšku 150 m má soutok řek Moravy a Dyje na hranici České republiky, Slovenska a Rakouska.

V současné době má lesní závod Židlochovice dvoustupňovou organizační strukturu: ústředí a jednotlivá polesí, kterých je sedm a dvě střediska. Celková výše roční těžby je zhruba 100 tis. m3 převážně listnatého dřeva a roční výše obnovy lesa je asi 320 ha. Veškerou lesní výrobu i myslivecké hospodaření si lesní závod zajišťuje ve vlastní režii.

Velmi výraznou charakteristikou LZ Židlochovice je intenzivní myslivecké hospodaření, které má dlouholetou tradici. Pojem „židlochovická myslivost“ se stal známým pro mnoho lovců jak spárkaté, tak především drobné zvěře nejen u nás, ale zejména v zahraničí.

Organizační mapa: