Problematika bobra evropského

 

Bobr byl poprvé spatřen v lesích spravovaných lesním závodem téměř po sto letech v roce 1975 na Dyji pod soutokem s říčkou Kyjovkou. Tito bobři k nám pronikly z populace vysazené při horním toku Dunaje v Rakousku. Koncem 80. let minulého století bobr potvrzuje svou přítomnost četnými ohlodanými nebo pokácenými stromy na celém polesí Soutok, Tvrdonice a bývalém polesí Horní les (lužní lesy podél Dyje nad Břeclaví). V 90. letech se jeho populace zvětšila tak, že z původních lokalit výskytu obsadil všechna vhodná říční ramena a kanály v této oblasti, dokonce i uprostřed města Břeclavi bylo možno z mostu spatřit pokácené vrby i bobry samé.

Bobr našel v lužních lesích Břeclavska příhodné podmínky. Hustá síť lesních kanálů řeky Kyjovky a navazujících kanálů revitalizačního systému budovaného v průběhu devadesátých let je pro bobry ideálním životním prostředím. Dle odhadu odborných pracovníků ochrany přírody byly stavy bobrů při posledním sčítání odhadovány na asi 600 kusů. Bobr si zde staví typické bobří hráze spíše výjimečně, příkré břehy lesních kanálů mu poskytují dostatek možností pro budování nor tzv. bobřích vsuků, často zde nacházíme i tzv. bobří skluzy – místa kudy bobr vychází z vody.

Návrat bobra evropského je krásnou ukázkou schopnosti druhu opětovně zaujmout své místo v ekosystému. Přítomnost vyšších stavů bobra však přináší i určité střety se zájmy lesního hospodářství, neboť bobr se nevrací do původních „pralesů“, ale do hospodářsky využívaných lesních porostů, které byly cíleně pěstovány již od dob lichtenštejnských lesníků. Bobr ohryzem stromů způsobuje nemalé škody na lesních porostech. Poškozovány jsou téměř všechny dřeviny, a to již od mladých kultur až do dospělosti. Bobr je schopen slabší stromy pokácet, vytváří tzv. „bobří louky“. Kůra a větvičky mu později slouží jako potrava. Silnější stromy bobr jen poškodí ohryzem kůry a vodivých pletiv většinou natolik, že strom „na stojato“ usychá. Takto jsou poškozovány i stromy o průměru i 1,5 m.

Lesní závod vyčísluje každý rok škody způsobené bobry, které dosahují řádu miliónů Kč a žádá o náhradu újmy způsobené tímto zvláště chráněným živočichem.