Životní prostředí

V oblasti spravované lesním závodem Židlochovice se v lesních komplexech nachází řada přírodních hodnot. Nacházíme zde zachovalou přírodou s unikátním biotopem lužního lesa (téměř třetina celkové rozlohy lužních lesů celé ČR). Vysoce ceněné prostředí je domovem pestré škály živočišných i rostlinných druhů, které zasluhují patřičnou pozornost.

V současné době je na území LZ vyhlášeno osm národních přírodních rezervací, do nichž je začleněno 231 ha lesů ve správě LZ. Dalších 19 chráněných území, kde LZ spravuje 396 ha lesů, je zařazeno do kategorie přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní památka. Na území LZ se rovněž rozkládá Chráněná krajinná oblast Pálava o celkové rozloze 83 km 2 , kde LZ spravuje lesy o výměře 2380 ha.

Pro své přírodní hodnoty byla značná část lesů zahrnuta do soustavy Natura 2000 jako evropsky významné lokality (12 700 ha lesů) nebo ptačí oblasti. Na mnoha územích došlo k překryvu obou těchto kategorií, např. největší ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko (9575 ha) zaujímá téměř stejné území jako evropsky významná lokalita Soutok-Podluží (9718 ha).

LZ Židlochovice se stal jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Biosférická rezervace Dolní Morava. Ta plní roli koordinátora aktivit i v oblasti životního prostředí na území Biosférické rezervace, do níž jsou začleněny oblasti Pálava, Mikulovsko, Lednicko-valtický areál a Podluží o celkové rozloze přes 300 km 2 .