OBECNÉ ZÁSADY (platné pro dary i reklamní spolupráci)

Podnik si stanovil priority v oblasti cílových skupin, podporovaných oblastí a žadatelů.

1.1. Cílové skupiny

Budou hodnocena zejména tato kritéria:

 1. početnost cílové skupiny (co největší počet občanů, kteří budou mít z projektu prospěch)
 2. zacílení na sociálně, zdravotně a jinak handicapované občany (zda projekt zlepší významným způsobem kvalitu života lidí sociálně či zdravotně handicapovaných nebo obdobným způsobem ohrožených)

1.2. Podporované oblasti podpory jsou především

 1. Osvěta a propagace hlavních činností poskytovatele zaměřená na širokou laickou veřejnost, včetně dětí a mládeže.
 2. Školství, zejména oborové, úhrada učebních pomůcek, učebnic, vybavení technikou, podpora handicapovaných žáků a studentů, studium jazyků, příspěvek na výměnné pobyty a podobně. Příspěvek na volnočasové aktivity spojené s pobytem v přírodě a zdravým životním stylem.
 3. Podpora spotřeby dřeva a propagace dřeva jako obnovitelné suroviny při dodržování pravidel dlouhodobě udržitelného hospodaření v lese.
 4. Činnosti zlepšující životní prostředí utváření krajiny, ochrana přírody a osvětové programy s tímto zaměřením.
 5. Podpora masového sportu, zejména mládežnického, se zaměřením na sporty provozované v lese, k lesu a krajině šetrné, turistika, cyklistika, běžecké lyžování a podobně.
 6. Významné společenské a kulturní události (významné kulturní projekty, u darů vždy doporučené Ministerstvem kultury)
 7. Podpora zdravotně a jinak handicapovaných občanů, zejména projektů s pozitivními dopady do zdraví a kvality jejich života.
 8. Podpora protipožárních aktivit, (např. dobrovolných hasičů, monitorovacích služeb)
 9. Podpora chovu chladnokrevných koní a jejich využití v provozu.

1.3. Žadatelé o dar či reklamní spolupráci

Každá žádost o podporu bude posouzena také z pohledu kvality zpracování projektu, jeho připravenosti a reálnosti, efektivnosti využití vložených peněz, referencí žadatele a případně pozitivní zkušenosti z minulosti. Při posuzování žádostí o dar či reklamní sponzoring budou lépe hodnoceni žadatelé, kteří doloží důvěryhodným způsobem, že pracují efektivně, s nízkými vlastními provozními náklady.

1.4.

Je nepřípustné žádat o dar na jeden účel více organizačních jednotek LČR současně a je možné žádat pouze jedenkrát ročně.

Legislativní a další důležitá vymezení

Státní podnik LČR může poskytovat dary pouze v souladu s platnou právní úpravou a v souladu s příslušnými usneseními vlády ČR. Pokud jde o platnou právní úpravu, podmínky poskytování darů státními podniky stanoví § 16 odst. 6 zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění.

Nejmenší hodnota daru, o který může být žádáno, činí 5 000 Kč a maximální hodnota pro poskytnutí finanční částky je stanovena na 50 000 Kč pro jeden subjekt.