Péče o louky nad soutokem Moravy a Dyje

 

Management péče o Košárské louky za účelem ochrany hnízdících ptáků

Lesní závod spravuje i značnou výměru luk, jen v oboře Soutok se jich nachází 550 ha. Tyto louky musí být každoročně posečeny. Z pohledu ornitologa jsou zvláště cenné nivní louky v nejjižnější části podél řeky Dyje nazývané Košárské. Toto území je pravidelně v jarním období často zaplavováno a louky zůstávají dlouho podmáčeny. Takovéto prostředí vyhovuje četným druhům mokřadních ptáků. Vyskytují se zde hnízdící populace chřástala polního, chřástala kropenatého a bekasiny (krátké a) otavní, zpravidla se zde vyskytuje i několik párů chřástala vodního, vzácně i chřástal malý či nejmenší. Pozorována zde byla i řada další ptačích druhů, běžně zde lze spatřit především větší a nápadnější ptačí druhy jako jsou čáp bílý či volavky.

Sečení luk v období hnízdění ptačích druhů by mohlo zničit ptačí hnízda či mláďata ptáků, proto jsou tyto louky sečeny až v termínu, kdy toto riziko nehrozí, tj. až od poloviny srpna, jižní část až v září. Takto sklizené seno se již nedá nijak využít, je jej třeba z luk odstranit a zlikvidovat což obnáší nemalé náklady, neboť tyto louky jsou velmi produktivní a práce kladou větší nároky na použitou techniku. Košárské louky jsou také významnou ichtyologickou lokalitou. Na jaře po zaplavení vodami zde vzniknou vhodné podmínky pro vytření ryb a vývoj jejich plůdku. Vakový jez umístěný v jižní části kudy voda odtéká, slouží k zadržení vody v prostoru luk.

Problematika ochrany přírody v tomto území je značně složitá, při hospodaření v lesích je třeba brát v úvahu řadu aspektů ochrany přírody, které je třeba skloubit s požadavky trvale udržitelného lesního hospodaření a v neposlední řadě také s výskytem jiných živočichů včetně spárkaté zvěře.