SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADAVKŮ, VÝBĚR VHODNÝCH PROJEKTŮ A ROZHODNUTÍ O VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Žádosti o poskytnutí daru doručené do 31.3. a do 30.6. daného rokubudou hodnoceny po tomto datu, nejpozději však do 20. dne následujícího měsíce. Další termín pro sběr žádostí je stanoven na 31.12. pro dary na další rok se stejným postupem. Takto bude schvalování darů probíhat 3x ročně.

Žádosti o poskytnutí daru doručené do konce kalendářního čtvrtletí budou hodnoceny po ukončení tohoto období.

Kritéria hodnocení:

  1. Cílová skupina – jaký je soulad projektu s požadavky, uvedenými v bodě 1.1. Obecné zásady
  2. Podporovaná oblast – zda patří do jedné či více podporovaných oblastí, jaký je soulad projektu s požadavky, uvedenými v bodě 1.2. Obecné zásady
  3. Žadatel – jaká je kvalita zpracování projektu a jeho předkladatele podle požadavku, uvedeném v bodě 1.3.

V případě, že bylo rozhodnuto o podpoře projektu (ať již v plné výši či částečně), následuje uzavření darovací smlouvy. Vzhledem k časové náročnosti všech administrativních kroků může být termín doručení kladného rozhodnutí až 90 dnů po ukončení čtvrtletí, ve kterém byla žádost doručena. V případě zamítnutí žádosti se důvody ani oznámení neuvádí.